Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
Над 1600 граждани са ползвали електронните услуги за данъци на Община Варна през 2019 г
Автор: Пламена Николова 18:21 / 10.02.2020Коментари (0)595
© Varna24.bg
1610 граждани са ползвали електронни услуги в Община Варна, свързани със Закона за местните данъци и такси, през 2019 г. От тях 696 души са подали декларация за облагане с данък върху леки автомобили;  534 души са подали онлайн декларация за облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти. 237 граждани са се възползвали от възможността да подадат електронно декларация за облагане с данък при придобиване на имущество, а 143-ма – са ползвали услугата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси. 

С цел улесняване на административния процес в полза на гражданите и бизнеса са разработени и внедрени и следните програмни електронни продукти в Община Варна: 

Електронен регистър "Сигнали“

Програмен продукт, в който се въвеждат всички сигнали от граждани, постъпили по някой от комуникационните канали за подаване на сигнали. В него се отразява цялостната дейност по сигналите – от постъпването им до закриването им.

Цифров архив "Стари семейни регистри“ - Създаването на семейни регистри води началото си от първото преброяване на населението през 1934 г. Регистрите се поддържат в актуално състояние до 1977 г., когато се въвежда системата ЕСГРАОН и започва съставянето на лични регистрационни картони (ЛРК). Регистрите се ползват като първоизточник на данни за издаване на различни документи по гражданско състояние – за родствени връзки, за идентичност на имена, удостоверения за наследници, за доказване на български произход, за установяване на наличие на българско гражданство и др.

Електронният архив "Стари семейни регистри“ представлява база данни, съдържаща сканирани копия на регистрите, с възможност за търсене по различни предварително определени елементи. До базата данни е осигурен достъп на всички длъжностни лица по гражданско състояние с работно място в 11-те администрации, т.е. работни места, физически ситуирани в административните сгради на общината, районите и кметствата. Всички регистри са архивирани по начин, който да осигури запазването им в законовия срок, но във възможно най-икономичния вариант за пространствено разположение.

Електронен архив "Местни данъци“

Създаването на електронен архив "Местни данъци“ се изразява в разработване на софтуерен продукт и техническото обработване на наличните документи. За всяка разкрита партида на данъчнозадължено лице е създадена електронна папка, съдържаща подадената декларация заедно приложенията. Сканирани са "старите“ декларации, подадени и съхранявани до създаване на електронния архив. Всеки нов документ (декларация или приложение) се добавя в системата в електронен вариант. Извършването на справки и издаване на документи на базата на обработените декларации се осъществява от работното място на служителя, т.е. не се налага търсене на хартиените носители, изваждане, копиране, връщане в архива. Системата е създадена с възможности за търсене по различни елементи.

Електронна платформа за кандидатстване с младежки проекти

Електронната платформа е създадена за подпомагане на дейностите по Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма "Младежки дейности“ на Община Варна. Кандидатстването с проекти през електронната платформа облекчава процеса на подготовка, комплектоване и подаване на проектни предложения от НПО от една страна, а от друга страна облекчава административните дейности – регистрация, разглеждане, оценяване обработка. Практиката е резултат от партньорската работа на общинската администрация и неправителствения сектор.

Електронен обмен на информация за служебно ползване

С цел оптимизиране на комуникацията между Община Варна и здравните заведения на територията на град Варна е установена практика за изпращане на съобщенията за смърт, издадени от компетентните медицински лица, подписани с електронен подпис и криптирани, на специално създаден за тази цел електронен адрес. С въведения електронен обмен на съобщения се постигат няколко конкретни резултата: намаляване на времето за издаване на съответния акт за смърт, преодоляване на негативните последици от нелоялната пазарна конкуренция, съдействие и помощ на гражданите с оглед емоционалното им състояние във връзка с тъжния повод.

Е-архив – електронни папки по партиди по ЗМДТ. Системата създава електронна папка по партиди със съхраняване и актуализиране на постъпили документи.

Електронни услуги в туризма - Системата съдържа 3 модула. Модул "Категоризации" - в дирекция "Туризъм“ - през него онлайн се подават и издават документи за категоризация на туристически обекти. Модулите "Декларации“ и "Туристически данък" - работят в дирекция "Местни данъци“, съответно за oнлайн подаване на декларации и начисляване на туристически данък за местата за настаняване. 

Електронни услуги за таксита - Консолидиран електронен регистър на разрешения за таксиметров превоз на пътници. В него се регистрират заявленията за започване и спиране на дейност и за промяна на обстоятелства. Чрез регистъра се извършва електронен обмен на данни с информационната система за местни данъци и такси, което позволява автоматично начисляване на данъка и електронна проверка на задължения. 

"Сладко бебе“ - Система за управление на дейностите в детските ясли. Създава и поддържа единна база данни на децата, посещаващи общинските детски ясли. Чрез нея се осигуряват възможности за електронно заплащане на дължимите такси, наблюдение и контрол върху дейностите в детските ясли, в т. ч. финансови показатели, служители, отчетност, разходи за храна и т. н. Функционира и модул “Web родител“, през който всеки родител има достъп до информация за детето си.

"Щастливо детство“ - Система за управление на дейностите в детските градини. Създава и поддържа единна база данни на децата, посещаващи общинските детски заведения. Системата дава възможност за електронно заплащане на дължимите такси. Чрез нея се осъществява наблюдение и контрол върху дейностите в детските ясли, в т. ч. финансови показатели, служители, отчетност, разходи за храна и т.н. Функционира и модул “Web родител“, през който всеки родител има достъп до информация за детето си.

"Електронен прием“ - Система за електронен прием в детски ясли и детски градини. Дава възможност за електронно подаване на документи и автоматизирана обработка на резултатите. Системата осигурява прозрачност на приема, спестява време на родителите и облекчава работата на служителите.

"Електронен прием в първи клас“ - Единен портал за онлайн кандидатстване във всички училища с прием в първи клас. Осигурява се прозрачност при кандидатстване и класиране. Обработката на резултатите се извършва автоматично по предварително изработени и утвърдени критерии. Програмата работи интегрирано с локална база данни "Население“.

"Юрисконсулт“ - Продуктът дава възможност за управление на делата в дирекция "Правно-нормативно обслужване“. Проследява се целият процес – от откриване на съдебно производство до окончателно решение на съответната съдебна инстанция.

"Електронна платформа фонд "Култура“ - Системата дава възможност за кандидатстване за финансиране от фонд "Култура“ по различни тематични направления – "Творчески проекти“, "Мобилност“, "Национални е европейски копродукции“, "Културно и историческо наследство“. Подаването на проекти е изцяло онлайн. Напълно автоматизирано е оценяването и класирането по критериите на фонда. 

Електронна услуга за държавни институции и общини - Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лица, участващи в процедура по обявени обществени поръчки, е въведена услуга по електронно предоставяне на тази информация. Услугата е предназначена за държавни институции и общини. Електронните справки са безплатни и се получават след регистрация на оторизираните от съответната администрация лица на сайта на Община Варна. Потребителите се регистрират еднократно, като се оторизират с техния квалифициран електронен подпис. 

Електронен обмен на информация за служебно ползване - Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни "Местни данъци“ за целите на административното обслужване, в т. ч. и за районните администрации. Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни "Население“ за целите на административното обслужване.

Електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) - Издава се от Министерството на правосъдието след подаване на заявления от оторизирани служители от общинската администрация, вкл. от районите и кметствата.

Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС, електронен документооборот) - СЕОС е централизирана система на електронното управление, разработена и поддържана от Държавната агенция "Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез СЕОС се премахна хартиения обмен на документи между администрациите. От 2018 г. Община Варна е приведе деловодната си система в съответствие с единния стандарт и е участник в електронния документооборот.

Среда за междурегистров обмен (REGIX) - Система за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи и регистри за целите на административното обслужване или за служебни цели. Разрешаването на достъп до различните регистри се извършва поетапно със заповед на Председателя на ДАЕУ. Към настоящия момент Община Варна е получила и използва активно достъпа до Имотния регистър (Агенция по вписванията), Класификатора на настоящите и постоянните адреси (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател (НАП), Регистър на признатите дипломи за придобито висше образование в чужбина (Национален център за информация и документация).

Виртуален ПОС терминал за плащане на местни данъци и такси.

Миналата година Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) награди Община Варна за електронната система на фонд "Култура“, категория "Общинска администрация". Мотивите, с които Варна е предпочетена от конкуренцията са, че с внедряването на системата се постига прозрачност при изразходване на публични финанси.
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справи общината с почистването на снега?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
©2008 - 2019 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: