Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
Инж. Анна Лисичкова, ПП "Републиканци за България": Ще работим за постигането на нетоксична околна среда и по-висока екологична култура на подрастващите!
Автор: Екип на Varna24.bg 08:40 / 27.03.2021Коментари (7)1529
©
Инж. Анна Лисичкова е член на Контролния съвет на ПП "Републиканци за България“ и е под номер 6 в листата с кандидат-народни представители от Варна. Инженер-еколог по професия с дългогодишен стаж в структурите на МОСВ. От две години работи като независим експерт в сферата на екологията.

- Г-жо Лисичкова, като експерт в сферата на екологията, кои са неотложните проблеми, по които трябва да се работи в тази сфера?

- В последно време за всички е видно, че вследствие на нашите дейности планетата ни се задъхва. Като основни проблеми са:

Отпадъците като фактор оказващ въздействие върху всички компоненти на околната среда. В тази връзка, осъзнавайки важността от разработване на решение, обхващащо количествата генериран отпадък всяка година, е необходим интегриран подход, който да бъде екологосъобразен и обезпечаващ сигурността на населението. Като основни причини за проблемите в сектор "Отпадъци“ се разпознават грешките при събирането, отчитането и третирането на количествата генериран отпадък.

Замърсяването на въздуха - Според данни от Доклада за България – Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда от 2019 г.: "България продължава да е сред държавите членки с най-много смъртни случаи, дължащи се на замърсяването, с най-голям брой загубени години живот, свързани със замърсяването на въздуха и с най-голямо излагане на градското население на микрочастици“. Основна цел е определянето на естествените фонови концентрации на газове над селищните образувания и нуждата да бъдат изготвени и предприети релевантни мерки срещу емитирането на вредни емисии с антропогенен произход. Необходимо е да се обърне внимание на качеството на атмосферния въздух по основни замърсители от националното и европейско законодателство – ФПЧ10, ФПЧ2.5, О3, NO2, SO2, бензо(а)пирен, тежки метали – Pb, As, Ni, Cd; и други.

Замърсяването на водите – за голямо съжаление водата е най-лошо управляемия природен ресурс. Реално количествата водни ресурси на територията на страната са достатъчни за удовлетворяване нуждите на населението и проблемите с недостига на вода са основно поради честите аварии на водната инфраструктура и не доброто планиране, и прилагане на политики във водния сектор. Основните причини за авариите и съответно загубата на ресурса твърде важен за устоите на обществото са: старата водопроводна мрежа, изградена от некачествени материали и твърде често неположена технически правилно и липса на превантивна поддръжка.

Извършваните строителни и монтажни работи по поддръжка и подмяна на водоснабдителната и преносна мрежа са резултат от възникнали аварии, а не нарочни многократни активни действия, предприети от отговорните институции. Ведно с по-горното, ниското ниво на инвестиции e предпоставка за задълбочаване проблемите в сектора. От изключителна важност е подмяната на водопроводната мрежа от етернитови тръби, като същите бъдат заменени с такива, които отговарят на съвременните стандарти за качество и безопасност на населението.

При замърсяването на почвите основните заплахи, които се идентифицират са: ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване и свлачища. Считам за сериозен проблема и свлачищните процеси в страната. Съдържанието и съотношението на азот, органичен въглерод, общ фосфор, както и полската влага имат пряка връзка с почвеното плодородие. Въз основа на това е необходимо изграждането и модернизирането на съществуващите системи за мониторинг състоянието на почвите.

По отношение на природните обекти и биологичното разнообразие: Наличието на актуален план за управление, който е съобразен с предизвикателствата, пред които сме изправени е от изключителна важност за правилното управление на защитените територии и тяхното опазване. Поради тази причина от особенна важност е актуализирането на плановете за управление на защитените територии в Република България, като същите бъдат съобразени със съвременните предизвикателства и се даде приоритет на опазването и поддържането на флората, фауната и екосистемното разнообразие. Не по-малко важно е и определянето на срок, който да е конституиран и закрепен в Закона за защитените територии, за изготвянето и приемането на нов план за управление на защитена територия, след изтичането на действащия.

Проблем е и застрояването, презастрояването и транспорта. Разбирането на селищната екология и функционирането на градската среда е фундаментално за управлението на компонентите на околната среда в селищните образувания. Затова трябва да си поставим за цел усъвършенстване на устройственото планиране и транспортната инфраструктура. Считам, че тези два елемента са ключови за намаляването на емисиите атмосферни замърсители и обособяването на нови рекреационни територии в населените места. Моторните превозни средства и услугата по обществен транспорт са елементи, които винаги ще присъстват на територията на населените места.

И не на последно място са и климатичните изменения. За минимизиране на процесите предизвикващи климатични изменения, е от изключителна важност повишаване на добиваната енергия с произход възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), за сметка на енергията, която се добива от твърди фосилни горива. Въз основа на това е необходимо стимулиране на икономическите оператори генериращи енергия с произход ВЕИ и/или имащи интерес за изграждането на нови мощности генериращи възобновяема енергия.

Какво предвижда програмата на ПП "Републиканци за България“ в сектор "Екология“?

- Представените от нас политики и решения, целят постигането на: ефективност; ефикасност; реално въздействие и устойчивост във времето, като същевременно бъдат конкретни; измерими; достижими; с практическо значение и определими във времето. Ние от ПП "Републиканци за България“, предлагаме широко обществено обсъждане и чуваемост на всички субекти при реализирането на проекти и развитието на различни секторни отрасли. За тази цел, ще бъдат търсени експертни становища от водещи експерти в секторите на интерес, които да бъдат предоставяни и обсъждани със заинтересованите страни. Вярваме и сме приели за наша философия, че задължителен етап при разработването на всяка политика е формирането на мерки с превантивен характер, които да ограничат негативното въздействие върху обществото, а там където е възможно, да го спрат изцяло. Като основополагащо и водещо сме поставили предотвратяването на всяко възможно замърсяване, на компонентите на околната среда.

Считаме за изключително разходоориентирано прилагането на мерки с превантивен характер при справянето с констатирани екологични щети. Въз основа на това, считаме за важно инвестирането в екоиновативни подходи и прилагането на най-добрите налични техники, които да  ограничат, а където е възможно да спрат изцяло, замърсяването на околната среда. Считаме обществото за основен коректив и волята му за водеща, при разработване и вземане на решения свързани с политиката по опазване на околната среда. В тази връзка, предлагаме засилване на участието на обществото в процеса по вземане на решения.

Признаваме за основно право на всеки български гражданин да бъде информиран и да получава свободно информация за състоянието на компонентите на околната среда. В тази връзка предлагаме, разработване на информационна система, пряко свързана с регистрите на структурите в Министерството на околната среда и водите, чрез която всеки един гражданин, да се осведомява в реално време за състоянието на компонентите на околната среда. Също така  считаме принципа "Замърсителят плаща“ за изключително важен при водене на политиката по опазване на околната среда, като предлагаме надграждане на същия и въвеждане на допълнение към него. Предложението ни е обвързано с надграден и допълнен с нов за страната подход: "Замърсителят плаща за нанесените щети, отстраняването на щетите от околната среда и спира дейност, докато не въведе предлаганите от него услуги, до задоволителни за околната среда качествени и количествени норми“.

Ще работим за постигането на нетоксична околна среда, като ще следим бъдещите действия на Комисията по приемане на план за действие, за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата. Ние си поставяме за цел поетапно подобряване на качествените показатели на компонентите на околната среда, до достигане на естествените им стойности, преди наличието на замърсители. За постигане на заложените европейски и национални цели по управление на околната среда, предлагаме инкорпориране на устойчиви подходи за управление в основата на регионални и секторни политики, които да бъдат изработени въз основа на обществени отношения и нагласи в различните административни единици. Считаме че към настоящия момент в процесната наредба се съдържат изисквания надхвърлящи законовата делегация, а сроковете по наредба са твърде разточителни.

Въз основа на това ще въведем пакет от мерки за оптимизиране на процедурата по оценка на въздействие върху околната среда, с което ще направим инвестиционния процес по-лесен и достъпен. Ще наложим цифровите технологии, като водещ инструмент в процесите по управление, контрол и мониторинг на компонентите и факторите на околната среда. Считаме за необходимо въвеждането и използването на изкуствения интелект, мрежите за свързаност от пето поколение, компютърните услуги "в облак“ и други иновативни подходи и решения за оптимизиране на политиките за справяне с изменението на климата и опазването на околната среда.

- Достатъчно ли се работи според вас за екологичното ограмотяване на децата и младежите?

- Изграждането на култура и възпитаване на ценности към опазване на околната среда е процес, който трябва да започне от ранна детска възраст. Предлагаме броят на часовете, имащи отношение към повишаване грижата и информираността на децата относно екосистемите и заобикалящата ги среда да бъде увеличен, като същите бъдат провеждани на открито, сред природата. По този начин ще възпитаме поколение, което се грижи за околната среда, а също така ще представлява и основен коректив на неговите родители и роднини.

- Как според вас може да се въздейства върху гражданите, и по-конкретно варненци, за да започнат да пазят околната среда, да не замърсяват плажа и морето, зелените площи?

- За голямо съжаление българина няма самосъзнание в тази сфера. Към настоящия момент разпоредбите за опазване на околната среда са разписани в Наредбата за обществения ред и се контролира от общинска полиция. Необходимо е да се провеждат повече кампании, с които гражданите да бъдат запознавани с проблемите на града ни и тяхното решаване, както и да бъдат насърчавани да взимат дейно участие в почистването и поддържането на град Варна.

- Трябва ли да има специално действаща еко полиция според вас?

- Считам за неотложно създаването на отделно, самостоятелно звено еко полиция, която да следи спазването на законите и наредбите за опазване на околната среда и да разкрива нарушителите. Престъпленията, които би трябвало да преследва, са умишлени замърсявания от предприятия, умишлено отравяне на водите, нелегални опасни производства, както и отглеждането на растения за наркотици, а също така и незаконната сеч.Още по темата: общо новини по темата: 1727
13.06.2021 »
13.06.2021 »
12.06.2021 »
12.06.2021 »
12.06.2021 »
12.06.2021 »
предишна страница [ 1/288 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
на 27.03.2021 г.
0
 
 
Отново се засяга различна тема, която вълнува обществото и ни засяга пряко. Успех!
Aнонимен
на 27.03.2021 г.
0
 
 
Успех. Искаме чиста, променена държава!
Aнонимен
на 27.03.2021 г.
0
 
 
Добре, но има по-належащи неща за свършване. Ще гласуваме за вас следващия път.
Aнонимен
на 27.03.2021 г.
0
 
 
Добра и модерно представена програма на Републиканци. Евроатлантическа ориентация. Позитивна кампания! Подкрепям! 21!
Aнонимен
на 27.03.2021 г.
0
 
 
Много е хубаво, че някой мисли и в тази насока! Децата ни трябва да растат в по-благоприятна среда!
Aнонимен
на 27.03.2021 г.
0
 
 
България има толкова много дадености свисше които пренебрежително не забелязваме! България трябва да пази природата си и нейните дадености! Малко държави в Европа имат това което ние пренебрегваме! Успех на РБ и Анна Лисичкова!
Aнонимен
на 27.03.2021 г.
0
 
 
Успех на Анна Лисичкова и Републиканци за България!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юни 2021 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Порой над Варна през май
ТВ и шоу сезон 2020/2021 г.
Европейско първенство по футбол 2020 г.
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Варненци във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2008 - 2019 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: